Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 145

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4251 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Tarnogród” ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.332.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)
2019 3905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Tarnogród
2019 3688 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3115 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Tarnogród
2019 1701 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1700 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1699 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnogród
2019 1219 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Tarnogrodu
2019 887 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2019 857 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 856 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnogród
2019 840 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019 822 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie
2018 6167 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6148 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 6147 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 6146 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2019 r.
2018 4498 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/239/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnogród
2018 4058 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tarnogrodzie - w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4057 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/238/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2018 2705 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania drogi Nr 109514 L położonej w Tarnogrodzie
2018 2704 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnogród i jej jednostkom organizacyjnym
2018 2703 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 1990 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Tarnogrodzie
2018 1612 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnogród i jej jednostkom organizacyjnym
2018 1611 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie
2018 1587 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród
2018 1586 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1585 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1070 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie
2018 668 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród
2018 667 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów gminy Tarnogród ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.50.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)
2018 199 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 198 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 4884 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia
2017 4883 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
2017 4389 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2018 r.
2017 4388 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 3612 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę św. Jana Pawła II w Tarnogrodzie
2017 3611 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Dechnika na ulicę Zacisze w Tarnogrodzie
2017 3610 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Armii WP na ulicę Wojska Polskiego w Tarnogrodzie
2017 3609 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego na ulicę Klonowa w Tarnogrodzie
2017 3608 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 40 Lecia PRL na ulicę 3 Maja w Tarnogrodzie
2017 3490 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3489 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1424 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1423 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród
2017 787 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 680 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
2016 4898 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4897 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2017 r.
2016 3872 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/98 Rady Miasta i Gminy w Tarnogrodzie z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulic w mieście Tarnogród
2016 3871 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Tarnogród
2016 2119 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród
2016 1771 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnogród
2016 1770 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnogród na lata 2016-2021”
2016 1769 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1768 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnogród
2016 1767 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród
2016 1120 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie
2016 170 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/177/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5343 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
2015 5039 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
2015 4627 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 4626 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 4625 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 4624 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 4623 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2016 r.
2015 4622 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 3889 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 października 2015r. w sprawie likwidacji mieszkania chronionego
2015 3113 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnogród
2015 2901 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie – w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2509 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 3 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania
2015 2484 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie – w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1786 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Tarnogród
2015 1672 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród przyjętego uchwałą Nr XXVI/159/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., polegającą na dokonaniu korekty oraz zmiany układu komunikacyjnego w części osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnogrodzie
2015 1136 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania
2015 1135 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie – w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 853 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnogrodzie (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.97.2015 z dnia 3 marca 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )
2015 473 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie
2015 233 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
2014 4420 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 3190 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/267/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania
2014 3189 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/266/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 23 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie – w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz Burmistrza Tarnogrodu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 3141 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/265/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Tarnogród.
2014 2857 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród.
2014 2827 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Tarnogród.
2014 2310 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Społeczności”.
2014 2030 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie - w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2014 1085 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1086 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród.
2014 184 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 5295 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
2013 3805 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/177/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3804 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród
2013 2913 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Tarnogród oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2534 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2423 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród
2013 2422 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2013 2421 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1752 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1725 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1561 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1506 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1505 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1286 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród
2013 1146 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania
2013 1147 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1148 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 4493 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Tarnogród liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 4386 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 4385 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na rok 2013.
2012 4163 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 3465 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród
2012 3464 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na okręgi wyborcze
2012 2818 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród.
2012 2785 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Tarnogród oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2784 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród
2012 2265 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2012 2264 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Tarnogród.
2012 1197 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2012 270 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 269 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2012 268 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na rok 2012.
2012 267 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 2685 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnogród.
2011 2686 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Tarnogrodzie – ARION Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 1897 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 1898 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1588 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/95 Rady Miasta i Gminy w Tarnogrodzie z dnia 6 października 1995 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/167/93 Rady Miasta i Gminy w Tarnogrodzie z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4.5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2011 1514 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2011 1515 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2011 998 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie
2010 2730 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
2010 2731 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na rok 2011.
2010 2732 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2010 2208 2010-11-16 uchwała Uchwała nr XL/263/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnogród i jej jednostkom podległym.
2010 2219 2010-11-16 uchwała Uchwała nr XLI/269/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w Tarnogrodzie – Oddziały Zamiejscowe SP ZOZ w Biłgoraju w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz Burmistrza Tarnogrodu.
2010 1531 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2010 1319 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród dla terenu realizacji strefy aktywności gospodarczej w obszarze północnym miasta i gminy Tarnogród, działka nr ew. 1672/4 w Tarnogrodzie
2010 887 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.
2010 402 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/09 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród 2010 r.
2010 403 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/09 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnogród.
2010 404 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2010 180 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/09 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.