Uchwała Nr XXIII/134/13
Rady Gminy Tuczna

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) - Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Tuczna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 15 zł kwartalnie od 1 mieszkańca. 

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 5,- zł kwartalnie od 1 mieszkańca. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 


Kazimierz Harasimuk