Uchwała Nr XXIII/136/13
Rady Gminy Tuczna

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia inkasentów. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala , co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso. 

§ 2. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw. 

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 % zainkasowanej kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 


Kazimierz Harasimuk