Uchwała Nr XXIII/137/13
Rady Gminy Tuczna

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 6l , ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, w terminie do : 

1) 15 marca za I kwartał, 

2) 15 maja za II kwartał, 

3) 15 września za III kwartał, 

4) 15 listopada za IV kwartał. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Tuczna lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Tuczna - Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 


Kazimierz Harasimuk