Uchwała Nr XXIII/133/13
Rady Gminy Tuczna

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/173/06 Rady Gminy Tuczna z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 127, poz. 2157). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 


Kazimierz Harasimuk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/133/13  
Rady Gminy Tuczna  
z dnia 11 marca 2013 r. 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna 

Podstawa prawna i postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin ustala zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.). 

§ 2. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. 

2.               2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości w wyniku selekcji dzieli się na: 

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.); 

2) odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielo-materiałowe; 

4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

6) przeterminowane leki; 

7) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.); 

8) metale; 

9) popiół; 

10) zużyte opony; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe; 

3. Po wysegregowaniu odpadów biodegradowalnych: kuchennych, pochodzących z pielęgnacji ogrodów, sadów, trawników itp., można poddać je kompostowaniu w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia i wykorzystać we własnym zakresie. 

4. Odpady, które powstały w gospodarstwie domowym i zebrane zostały nieselektywnie, są odpadami komunalnymi zmieszanymi. 

§ 3. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących kolorach: 

1) żółty  – z przeznaczeniem   na   tworzywa   sztuczne,   papier i opakowania   wielomateriałowe; 

2) zielony - z przeznaczeniem na  metal; 

3) niebieski – z przeznaczeniem na papier; 

4) biały – z przeznaczeniem na szkło; 

5) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne; 

6) czarny – z przeznaczeniem na popiół. 

2. Kolory worków do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów będą    dodatkowo uzgodnione z firmą wywozową. 

3. Wysegregowane ze strumienia odpadów przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mogą być: 

1) zbierane do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach; 

2) oddawane w punktach handlowych prowadzących ich sprzedaż detaliczną; 

3) dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz u przedsiębiorców odbierających odpady komunalne bądź w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu. 

4. Odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

5. Miejsca i terminy zbierania odpadów komunalnych podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.ugtuczna.bip.lubelskie.pl oraz w formie  papierowej  na tablicach ogłoszeń i przez Sołtysów poszczególnych miejscowości. 

6. Selektywna zbiórka i odbieranie odpadów prowadzona jest na terenach: 

1) zabudowy jednorodzinnej – do worków lub pojemników uzgodnionych z firmą wywozową; 

2) zabudowy wielorodzinnej - do worków lub pojemników uzgodnionych z firmą  wywozową; 

3) nieruchomości niezamieszkałych – do pojemników lub worków nabytych na koszt właściciela. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia  śniegu, lodu, błota, oraz innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do posesji, poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów; 

2. Uprzątnięcie chodników z w/w zanieczyszczeń powinno odbywać się: 

1) na 2/3 szerokości chodnika; 

2) na całej jego szerokości w miejscu przejścia dla pieszych; 

3) na całej jego szerokości w miejscu wjazdu na posesję; 

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie samochodów na terenie własnej nieruchomości, przy użyciu środków biodegradowalnych, nie powodując zagrożeń dla środowiska oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy są to drobne naprawy techniczne i nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości,  nieruchomości sąsiedzkich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin). 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do gromadzenia odpadów  komunalnych; 

2) gromadzenia  odpadów  komunalnych   jedynie w pojemnikach,   spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej a w szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę; 

3) utrzymywania  pojemników  na  odpady w dobrym  stanie  technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; 

4) dostosowania liczby pojemników do ilości powstających w gospodarstwie domowym odpadów komunalnych; 

5) gromadzenia     odpadów   wielkogabarytowych     na     terenie      nieruchomości w wydzielonym miejscu; 

6) umieszczania wysegregowanych odpadów w pojemnikach dla nich przeznaczonych; 

7) w dniu odbioru umieszczenia pojemników z odpadami przy wjeździe na posesję w sposób umożliwiający bezproblemowy odbiór odpadów; 

2. Urządzeniami do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych są: 

1) pojemniki o pojemnościach od 110  l do 1100  l; 

2) kontenery o pojemności od 2,5 m3do 10 m3; 

3) dopuszcza się stosowanie worków, o pojemności co  najmniej 60 l; 

4) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 50 l; 

3. Odpady  komunalne  zmieszane  należy  gromadzić w pojemnikach  lub  kontenerach o minimalnej pojemności: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 120 l; 

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 1100 l; 

3) dla szkół – 7 m3; 

4) dla żłobków i przedszkoli - 1100 l; 

5) dla punktów handlowych - 120 l; 

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 120 l; 

8) dla biur, urzędów - pojemnik 110 l; 

9) dla ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku - 120 l na każdą działkę; 

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Tuczna rozmieszczone zostaną pojemniki: 

1) z przeznaczeniem na makulaturę; 

2) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne; 

3) z przeznaczeniem na szkło; 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

§ 7. 1. Zmieszane odpady komunalne odbiera się: 

1) z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej -  nie rzadziej niż 1 raz na kwartał; 

2) z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej -  nie rzadziej niż 1 raz na kwartał; 

3) z obiektów i nieruchomości pozostałych - nie rzadziej niż raz na kwartał; 

4) z przystanków i koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na 14 dni; 

2. Odpady zebrane selektywnie odbiera się: 

1) z obiektów i nieruchomości - nie rzadziej niż 1 raz na kwartał; 

2) w razie potrzeb - w punktach selektywnej zbiórki; 

3) odpady wielkogabarytowe – 2 razy w ciągu roku i w razie potrzeb w punkcie selektywnej zbiórki; 

3. Częstotliwość odbierania odpadów oraz liczba pojemników powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów, uwzględniając utrzymanie porządku i czystości wokół nich. 

§ 8. 1. Nieczystości ciekłe mogą być gromadzone wyłącznie w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych odpowiadających odrębnym przepisom i wymogom prawa. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego opróżniania zbiorników: 

1) bezodpływowych (szamb), przynajmniej dwa razy do roku oraz niedopuszczania do ich przepełniania; 

2) z oczyszczalni przydomowych – zgodnie z instrukcją eksploatacji. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla 

województwa lubelskiego . 

§ 9. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. 

2. Właściciel nieruchomości, w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów, zobowiązany jest do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i przekazywania przedsiębiorcy lub dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

3. Zakazuje się przedsiębiorcom mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany  jest do: 

1) osiągania poziomów recyklingu w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych z terenu gminy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2012 r., poz.645); 

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomów ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz.676). 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w szczególności należy: 

1) stały i skuteczny dozór; 

2) poza terenem nieruchomości, na której stale przebywa, wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznanych za agresywne - w kaganiec; 

3) nie dopuszczanie do szczucia psów oraz doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innych zwierząt; 

4) niezwłoczne uprzątanie zanieczyszczeń (odchodów), pozostawionych przez zwierzęta domowe; 

2. Posiadający psa winien wyposażyć posesje, gdzie przebywają psy, w czytelną tabliczką informacyjną o posiadaniu psa; 

3. Utrzymywanie psa bez uwięzi dozwolone jest na terenie nieruchomości, ogrodzonej lub zabezpieczonej przed wydostaniem się psa poza obręb nieruchomości; 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 11. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej przy zachowaniu warunków: 

1) nie pogarszających zdrowia zwierząt; 

2) sanitarnych i porządkowych otoczenia; 

3) w pomieszczeniach do tego przeznaczonych; 

2. Należy zminimalizować i ograniczyć uciążliwości związane z chowem zwierząt, do obszaru nieruchomości na której się znajdują. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są do: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących chowu zwierząt, 

2) uprzątania odchodów zwierząt gospodarskich pozostawionych podczas ich przeprowadzania przez ulicę i inne tereny przeznaczone do użytku publicznego. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 12. 1. Obowiązkowo deratyzację przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić: 

1) w szkołach i przedszkolach; 

2) w obiektach handlowych prowadzących sprzedaż produktów spożywczych; 

3) w zabudowie wielorodzinnej; 

4) w podmiotach leczniczych; 

2. Deratyzację należy przeprowadzać w miesiącach styczeń/luty. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt w porozumieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, określi dodatkowo obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia.