Uchwała Nr XXIII/135/13
Rady Gminy Tuczna

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 i 4 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) – Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 54 zł. za 1 m3brutto .

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych za jeden pojemnik określonej wielkości:

1) za pojemnik o pojemności 60 l w wysokości 8,00 zł brutto;

2) za pojemnik o pojemności 80 l w wysokości 10,00 zł brutto;

3) za pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 15,00 zł brutto;

4) za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł brutto;

5) za pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 25,00 zł brutto;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 100,00 zł brutto;

7) za pojemnik o pojemności 5000 l w wysokości 500,00 zł brutto;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 700,00 zł brutto;

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się niższe stawki opłat za usługi, o których mowa w § 2, w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 60 l w wysokości 4,00 zł brutto;

2) za pojemnik o pojemności 80 l w wysokości 5,00 zł brutto;

3) za pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 7,00 zł brutto;

4) za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 9,00 zł brutto;

5) za pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 14,00 zł brutto;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 50,00 zł brutto;

7) za pojemnik o pojemności 5000 l w wysokości 250,00 zł brutto;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 350,00 zł brutto;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Kazimierz Harasimuk