Uchwała Nr XXVI/157/13
Rady Gminy Tuczna

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Tuczna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 2076. ) skreśla się § 2.

§ 2.  W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Tuczna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 2076. ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się ust. 2 i ust. 6;

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) gromadzenia  odpadów  komunalnych jedynie w urządzeniach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę;

2) utrzymywania urządzeń na odpady w dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania;

3) dostosowania liczby urządzeń do ilości powstających w gospodarstwie domowym odpadów komunalnych;

4) gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości w wydzielonym miejscu;

5) umieszczania wysegregowanych odpadów w urządzeniach dla nich przeznaczonych;

6) w dniu odbioru umieszczenia urządzeń z odpadami przy wjeździe na posesję w sposób umożliwiający bezproblemowy odbiór odpadów;

3) w § 6 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) dla lokali gastronomicznych - 120 l.”

4) w § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) z oczyszczalni przydomowych, przynajmniej raz na dwa lata;

5) w § 9 skreśla się ust. 3;

6) w § 11 ust. 3 skreśla się pkt 1.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Kazimierz Harasimuk