Uchwała Nr XXVI/158/13
Rady Gminy Tuczna

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594. ) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 391, z późn. zm.) – Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.

2. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresemwww.epuap.gov.pl 

3. Deklaracja składana w sposób określony w ust.2 musi być opatrzona bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art.20a i b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz.235).

4. Format elektroniczny wzoru deklaracji o której mowa w § 1 określony jest w formacie danych XML.

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXIII/138/2013 Rady Gminy Tuczna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 1854).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Kazimierz Harasimuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/158/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/158/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja w formie XML